Sorry, your browser does not allow JavaScript!
This website works the best with Chrome!

struikelpunt

Struikelpunt Banneuxwijk

verder gaan

Even geduld

We wachten op een recaptcha verificatie.

recaptcha opnieuw laden
Aanmelden

Hallo

Onze algemene voorwaarden zijn gewijzigd.

We zijn blij dat u hebt besloten om onze Struikelpunt-Services te gebruiken.

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Lees de voorwaarden zorgvuldig door.


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wie is Struikelpunt?

Struikelpunt is de benaming voor een feitelijke vereniging van verontruste ouders die schoolgaande minderjarige kinderen hebben in de onmiddellijke omgeving (Campus Mozaïek Basisschool, Kindsheid Jesu Middenschool,…) van het kruispunt Kempische Steenweg (N74)/Banneuxstraat/Paalsteenstraat.

Een vzw is nog niet opgericht daar de leden er van uitgaan dat het om een tijdelijke actie gaat waarbij wordt verhoopt dat het jaar na de komende Gewestverkiezingen 2019 het doel verwezenlijkt zal zijn; desgevallend zal er een vzw worden opgericht indien actie op langere termijn vereist is.

De Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 is wel van toepassing en een verzekering BA is aangegaan.

2. Wat is de visie van Struikelpunt?

De feitelijke vereniging verlangt dat er een perfect evenwicht kan worden gevonden voor het in punt (1) vermeld kruispunt waarbij de rechten van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer veilig en wel in harmonie kunnen samengaan. Thans is het een gevaarlijk kruispunt, zoals erkend door het Vlaams Gewest in 2006, blijkbaar vergeten tussen de brug over de spoorweg/Corda Campus enerzijds en de brug over het Albertkanaal anderzijds. De Noord-Zuidverbinding, de N74, dient er mee rekening te houden dat er sprake is van een kruispunt tussen twee leefgemeenschappen (Banneux-wijk en Kuringen), met twee grote schoolgemeenschappen in de onmiddellijke omgeving en kleinhandel langs beide kanten van het kruispunt.

Een oplossing op korte termijn, naar alle waarschijnlijkheid in fasen, mag niet tot gevolg hebben dat een lange termijn perspectief uit het oog wordt verloren over de maatschappelijke rol van het vermeld kruispunt.

3. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens voor de verwezenlijking van die visie?

De feitelijke vereniging heeft besloten dat de communicatie rond haar visie en de verwezenlijking ervan de oprichting van een website vereiste waarvoor William Mallien werd aangesproken met wie een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten die al naargelang de omstandigheden zal worden aangepast.

De website beperkt zich er niet toe om louter informatie door te geven over de werking van de feitelijke vereniging, doch, de gelegenheid wordt gegeven aan de burger om enerzijds een petitie te ondertekenen en anderzijds getuigenis te verschaffen van bijna-ongevallen of daadwerkelijke ongelukken; in dat laatste geval wordt de gebruiker digitaal geholpen door aan te duiden welk vervoermiddel hij al dan niet benutte, waar hij zich bevond op het kruispunt en in welke stemming hij is bij het invullen van deze gegevens (via smilies).

Naast de eigen software matige benadering van de verwerker die auteursrechtelijk beschermd is, wordt er voornamelijk ook gebruik gemaakt van Facebook (OAuth & analytics), Google (OAuth, analytics & extra features) als van Amazon; de developers policy van deze bedrijven worden nauwlettend opgevolgd.

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw e-mail adres en voornaam worden gebruikt om u te informeren over de stappen die al zijn genomen en verwezenlijkt waarvoor u de petitielijst hebt ingevuld en/of u een getuigenis hebt gedaan van een (quasi)ongeval op het vermeld kruispunt. In sommige gevallen mag u hierop ook reageren.

De namen van zij die de petitielijst hebben ondertekend en de verschafte getuigenissen zijn echter niet raadpleegbaar op de website, doch, mogen wel aan alle bevoegde overheden worden overhandigd voor de realisatie van de visie. Met bevoegde overheden wordt bedoeld: de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale overheden die wetgevend, uitvoerend en handhavend kunnen optreden voor de realisatie van de visie.

Hiervoor dienen de vereiste analytische software te worden benut en het geheel dient te worden onderhouden. Van zodra het kan, worden de gegevens geanonimiseerd bij het bijhouden van statistieken of andere cijfermatige informatie over het gebruik van de website.

5. Wat is onze privacy-policy?

Alle leden van de feitelijke vereniging zijn er zich terdege van bewust dat de privacy van alle gebruikers van de website, de ondertekenaars van de petitie en het verschaffen van een getuigenis over een (quasi)ongeval op het vermeld kruispunt maximaal moet worden gevrijwaard. Dat is geen momentopname, doch, een permanent en evolutief proces dat op zijn minst driemaandelijks onderling wordt besproken, in samenspraak met de verwerker, waarbij het Register van Verwerkingsactiviteiten stelselmatig verder wordt ingevuld en vervolledigd.

De veiligheid van een kruispunt zou moeten gepercipieerd worden als de veiligheid bij een bedrijf; alzo dient de feitelijke vereniging hetzelfde goede voorbeeld te geven met de analyse van de verwerking van de persoonsgegevens.

De informatie die in de komende maanden zal worden verstrekt op het vlak van het voortschrijdend inzicht over privacy, in het licht van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal nauwgezet worden opgevolgd.

Zoals weergegeven in de visie, zal het doel hopelijk bereikt zijn tegen het einde van het jaar 2020. Tot die datum zullen de persoonsgegevens wettelijk behouden worden. Wanneer men tot de vaststelling komt dat er actie noodzakelijk is na die datum, zal elk e-mail adres worden aangeschreven met de vraag of de persoonsgegevens nog langer mogen benut worden, met weergave van de desgevallend aangepaste visie en termijn voor de verwezenlijking ervan.

Er wordt op dezelfde wijze gehandeld wanneer er een nieuwsbrief wordt verzonden die eventueel het rechtmatig belang en verwachting van de personen overstijgt na de ondertekening van de petitie en/of het verschaffen van een getuigenis van een (quasi)ongeval.

6. Welke stappen zijn er ondernomen om uw informatie veilig te bewaren?

Naast de security policy van de vermelde bedrijven in (3) die nauwlettend zal worden gerespecteerd, wordt het basisprincipe in herinnering gebracht dat het niet de bedoeling is om de ondertekenaars van de petitie en/of de getuigenissen van de (quasi)ongevallen publiek te maken; ze dienen enkel om het aan de bevoegde overheden te overhandigen, omschreven in (4).

In de mate van het mogelijke worden de verbindingen met gegevens geëncrypteerd met TLS/SSL.

Een totale veiligheid kan echter nooit worden gegarandeerd, zeker niet op het niveau van een burgerplatform dat pro bono een maatschappelijke visie tracht te doen verwezenlijken; de te garanderen veiligheid kan derhalve hoogstens een middelenverbintenis inhouden waarvan het ‘goede huisvader’model geïnspireerd dient te worden op een gelijkaardige modale vrijwilligersorganisatie.

Bij datalekken waarvan men bewust is, zal er onmiddellijk naar een gepaste remedie gezocht worden, de Gegevensbeschermingsautoriteit zal desgevallend op de hoogte gesteld worden alsmede de personen die de vermelde autoriteit meent te moeten verwittigd worden.

7. Uw rechten: toegang tot uw informatie en het zo nodig aanpassen van uw informatie!

U hebt onherroepelijk het recht om uw bijgehouden persoonsgegevens te raadplegen en desgevallend te verbeteren of aan te passen.

Uiteraard kan dit in sommige gevallen leiden naar het schrappen van uw persoonsgegevens uit het bijgehouden bestand door de feitelijke vereniging. Een beperkt gebruik ervan, in plaats van schrapping, is slechts mogelijk wanneer het bestaand softwareprogramma het toestaat; anders kan men enkel tot schrapping van uw persoonsgegevens overgaan.

Al deze verzoeken dienaangaande zullen, behoudens overmacht, beantwoord worden binnen de dertig dagen en dienen per e-mail verzonden te worden naar privacy@struikelpunt.be.

8. Worden er cookies gebruikt?

Cookies worden gebruikt voor loutere analytische software en het gebruik ervan wordt in een afzonderlijke rubriek van de website Struikelpunt.be uiteengezet. meer info

9. Is er een beperking van aansprakelijkheid in hoofde van de feitelijke vereniging?

In (6) is al beklemtoond dat er slechts een middelenverbintenis is voor het garanderen van de veiligheid; het bedrag van de eventueel verschuldigde schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de som die kan uitbetaald worden door de aangegane BA-Polis.

De mogelijke uitlatingen door de gebruikers van de website, in het verwoorden van hun getuigenis of gebeurlijk commentaar op een nieuwsbericht, zijn enkel de aansprakelijkheid van de desbetreffende auteur en kan niet leiden tot enige gehoudenheid tot schadevergoeding door de feitelijke vereniging; anderzijds kan de gebruiker van de website ook geen intellectueel recht (m.i.v. auteursrecht) doen gelden ten aanzien van de feitelijke vereniging.

10. Wat mag u doen en niet doen met de informatie die u via Struikelpunt bekomt?

Niettegenstaande de vermelding van een sponsor op de website, is er geen recht voor deze laatste om rechtstreeks of onrechtstreeks het te benutten voor electronische reclame of marketing.

Elke gebruiker mag ook maar één account op zijn naam openen bij het invullen van de petitie en/of het verschaffen van een getuigenis.

Wat mag u zeker niet doen?

Er inloggen met een ander account, het decompileren van de software, het benutten voor onwettige/bedriegende/misleidende doeleinden, het uiten van niet terzake doende verwijten (zoals haattaal, intimidatie, pestgedrag, bedreiging en denigrerende uitlatingen).

Bij elke vorm van spam of niet conform gebruik mag de feitelijke vereniging de gebruiker schrappen als bestemmeling en de commentaar blokkeren.

Deze laatste strenge bewoordingen mogen u wel niet verhinderen om Struikelpunt en haar website kenbaar te maken bij uw familieleden, vrienden en kennissen om de visie ervan verder uit te dragen.

verder
ik ga niet akkoord

Wat is (het) Struikelpunt?
Verken het kruispunt

ontdek meer over ons...

Wie zijn we?

Wij zijn een groep bezorgde buurtbewoners uit Hasselt wiens kinderen naar school gaan in Kindercampus Mozaïek. Dagelijks moeten we met onze kinderen het gevaarlijke kruispunt Kempische Steenweg – Paalsteenstraat – Banneuxstraat over. Daarbij ondervinden we elke dag weer hoe gevaarlijk het is voor auto’s, maar zeker ook voor fietsers en voetgangers.

Banneuxwijk Hasselt
schoolO L VROUW DER ARMEN

Ook in de ouderraad van Kindercampus Mozaïek is het gevaarlijke kruispunt al meerdere keren ter sprake gekomen. De werkgroep verkeer van de ouderraad heeft zich nu aangesloten bij de groep bezorgde ouders.


Samen vormen we de actiegroep “Struikelpunt”.

Wat willen we?

We willen dat de stad Hasselt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer een oplossing zoekt om het verkeer voor iedereen veiliger te maken.


Wetende dat het gaat om een schoolomgeving vragen we hierbij dat er ook bijzondere aandacht is voor de zwakke weggebruikers.

Hoe kan ik helpen?


Ervaar je ook wel eens problemen bij het passeren van dit kruispunt?Of was je misschien zelf ooit (onbedoeld of onbewust) veroorzaker, slachtoffer of getuige van een gevaarlijke verkeerssituatie?Dan nodigen we je graag uit om deze getuigenis hier te delen!


Getuigenis invullen

We zijn bereikbaar!
Contact